Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου 2009

Ανατολικός Αστήρ, Κωνσταντινούπολη

Ο Ανατολικός Αστήρ κυκλοφόρησε από τις 6 Οκτωβρίου 1861 έως το 1894 (άγνωστη ημερομηνία).  Ο υπότιτλος της ήταν η "Εφημερίς της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Εκκλησιαστική, Φιλολογική, Εμπορική και των διαφόρων ειδήσεων" (1861). "Εφημερίς εν Κωνσταντινουπόλει, εκδιδομένη κατά Τετάρτην και Σάββατον" (1865-73). "Εφημερίς Φιλολογική, Εκκλησιαστική και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως" (1877-80). " "Εφημερίς Φιλολογική, Εκκλησιαστική και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, εκδίδοται άπαξ της εβδομάδος" (1880-84). "Εκδίδοται καθ' εκάστην πλην των εορτών" (1893-1894).
Ιδιοκτήτης και διευθυντής διετέλεσε ο Βασίλειος Δ. Καλλίφρων (1877-1884).
Ως ιδιοκτήτες αναφέρονται και οι Λεωνίδας Β. Καλλίφρων και Αριστοτέλης Β. Καλλίφρων (1893-1894).